PO WER

projekt PO WER


Projekt ”Od gór do morza – poznaję i zwiedzam moją małą ojczyznę” powstał, by przybliżyć uczniom walory architektoniczne i przyrodnicze dwóch róznych regionów:  Śląska i regionu Morza Czarnego. Chcemy porównać oba obszary, znaleźć podobieństwa i różnice, porównać architekturę, zróżnicowanie terenu, florę i faunę występującą w obu krajach, kuchnię, a także tradycje, kulturę oraz dziedzictwo narodowe. Ten projekt będzie łączył wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą ekonomiczno – społeczną, humanistyczną i ścisłą. Takie holistyczne spojrzenie przyczyni się do wszechstronnego rozwoju ucznia. Pozwoli mu to stworzyć całościowy obraz świata, łączyć refleksję z pięknem i harmonią świata przyrody z racjonalnością naukowego poznania, rozwijać umiejętności rozumienia środowiska geograficznego i oceny działalności w nim człowieka, a także kształtować pozytywny obraz Polski „naszej małej ojczyzny” Śląska i porównać go z regionem Morza Czarnego.
Jednym z głównych celów projektu jest wyrównywanie szans, stąd też nasza inicjatywa by w mobilności uczniowskiej
wzięli udział wychowankowie będący w trudnej sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej czy życiowej (zgodnie z naszą wiedzą).
Jako szkoła posiadająca oddziały integracyjne pragniemy, by uczniowie posiadający aktualne opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej czynnie uczestniczyli zarówno w etapie przygotowawczym jak i w samym wyjeździe do szkoły partnerskiej w miejscowości Agigea w Rumunii. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane materiały takie jak:
mała książka kucharska zawierająca przepisy kuchni regionalnej i stworzona z lokalnych produktów, gra planszowa w której przygotowanie będą zaangażowani wszyscy uczestnicy projektu oraz inni uczniowie z placówki goszczącej, blog ”Flora i fauna regionu Morza Czarnego i Śląska” czy album ze zdjęciami przyczynią się do rozwijania wśród uczestników kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, lecz przede wszystkim kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, technologicznych).
Projekt Ponadnarodowej Mobilności Uczniów PO WER (Wiedza Edukacja Rozwój) ”Od gór do morza – poznaję i zwiedzam
moją małą ojczyznę” to przedsięwzięcie przyjazne uczniowi, które zamierzamy promowac wśród społeczności uczniowskiej a także w środowisku lokalnym. Naszymi doświadczeniami zamierzamy się podzielić z mieszkańcami miasta i gminy Pszczyna za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, szkolnego profilu Facebook, ale także zamieszczając artykułu na stronie pless.pl – portalu pszczynskiego czy też Głosu Ziemi Pszczyńskiej – lokalnego miesięcznika. Mamy nadzieję, że zaprzyjaźnieni pensjonariusze Domu Pomocy Społeczne w Pszczynie do których pójdziemy z wizytą chętnie wysłuchają naszych opowiesci i obejrzą album zdjęć. Pragniemy dobrze rozpropagować naszą mobilność uczniowską.

Poland is a country with a very varied topography, flora and fauna. One of the characteristic features of the countryside is the layers of the regions from the lowest in the north to the highest in the south. Our project entitled ”From the mountains to the sea – I et to know and visit my homeland” was written to combine the students with the subjects of architectural features and nature of the two regions – Silesia in Poland and the Black Sea in Romania. We want to find similarities and differences, compare both regions, architecture, the landscape, flora and fauna, the cousine, but also traditions, customs, culture and national heritage. Our project will combine natural environment with the socio-economic, humanistic knowledge and science. That holistic view will contribute to the comprehensive development of the child. This will allow him or her to look at the world as a whole, to combine personal thoughts with the beauty and the harmony of the nature with the rational scientific knowledge, to acknowledge the skills of comprehending the natural environment and to judge human actions as well as to create the positive picture of Poland, our homeland Silesia and compare it with the region of the Black Sea.

One of the main aims of the project is equalization of all the pupils. Therefore we want our students who have problems with their health, are in bad economic and social situation to take part in the mobility. As a school we have classes for students with special needs and we want the ones, who have current opinions from the psychological and pedagogical counselling centre, to take an active part in both preparation stage and the mobility to a village of Agigea in Romania.We truly hope that the materials (final products of the mobility) such as the cookery book with the recepies from the local cuisine, a board game created by all the pupils who take part in the mobility as well as pupils from the host school, a blog entitled ”Flora and Fauna of the Black Sea Region and the Silesian Region” and last but not least, a photo album with the pictures of the natural environment will contribute to the development of the key competence such as: linguistic, digital, in terms of understanding and producing information, self consciousness and cultural expression, personal, social competence and those in terms of mathematics, science and technology studies.

The project of Transnational Mobility of Pupils Operational Programme Knowledge Education Development ”From the mountains to the sea – I get to know and visit my homeland” is student-friendly. We are going to promote it among the school and local community. We shall share our knowledge and experience via our school website, our school’s Facebook profile and on the website of Pszczyna called pless.pl. We want to write an article and publish it in ”Głos Ziemi Pszczynskiej”, our local magazine.  We also hope that the pensioners of the local nursing home will be happy to see the album and hear our stories of the mobility.

We want to promote the transnational mobility of students the best we can.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW:


https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/instrukacja-oswiadczenie-dla-IV-naboru-PMU.png

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FE_POWER_poziom_pl

„Od gór do morza – zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę”

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego od 1 marca 2023r. rozpoczyna realizację przedsięwzięcia „Od gór do morza – zwiedzam i poznaję moją małą ojczyznę” finansowanego z Funduszy Europejskichw ramach „Ponadnarodowej Mobilności Uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 Nr projektu: 2021-1-PMU-4361

Czas trwania projektu: 1.03.2023 – 30.06.2023

Całkowity koszt przedsięwzięcia 95 364,00 PLN

Koordynator projektu: mgr Magdalena Kamińska

W czasie trwania przedsięwzięcia, w ramach „Ponadnarodowej Mobilności Uczniów” grupa 20 uczniów z klas siódmych i ósmych wraz z 3 opiekunami wyjedzie na tygodniowy pobyt do miejscowości Agigea w Rumunii.

Cele projektu:

  1. Wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów naszej placówki.
  2. Kreatywność, zdolność uczenia się i stosowanie innowacji przyczynia się do całkowitego rozwoju młodego człowieka.
  3. Posiadanie zaawansowanychkompetencji w zakresie wielojęzyczności, rozumienia i tworzenia informacji czy użycia nowoczesnych technologii komputerowych
  4. Oprócz kompetencji przede wszystkim językowych nasi uczniowie mieli szansęnabyć inne kompetencje m. in. kreatywność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, otwartość na inne kultury, obywatelskość i europejskość.

Harmonogram wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

23.04.2023 – wyjazd, parking przy Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie, godziny dopołudniowe
24.04.2024 mobilność uczniowska: przyjazd do Agigea, prezentacja szkoły, integracja, podział na grupy.
25.04.2023 mobilność uczniowska: Muzeum Regionu Morza Czarnego, zajęcia w terenie – flora i fauna Morza Czarnego
26.04.2024 mobilność uczniowska: zabytki, kultura, taniec, rękodzieło, sztuka Rumunii i Polski – podobieństwa i różnice, praca w grupach nad prezentacją dotyczącą obu regionów, nauka tańców ludowych (Mietlorz), prace nad grą planszową
27.04.2023 mobilność uczniowska: zajęcia w szkole ”Matematyka i chemia w kuchni” – praca w grupach, przeliczanie wag i miar, przygotowanie przepisów do książki kucharskiej, prace nad grą planszową
28.04.2023 mobilność uczniowska: podsumowanie projektu, pożegnanie, wyjazd w godzinach popołudniowych
29.04.2023 – sobota powrót, godziny wieczorne

Koordynator zakłada możliwość zmian w harmonogramie „Ponadnarodowej mobilności uczniów” w razie potrzeby, bądź wystąpienia siły wyższej.

UPOWSZECHNIANIE

Logo projektu zaprojektowane przez ucznia Igora Kondzielnika

ARTYKUŁ NA STRONIE INTERNETOWEJ PLESS.PL KLIK

WIZYTA W HOSPICJUM O. PIO

BIBLIOTEKA SZKOLNA