Świetlica

KONTAKT TELEFONICZNY: 032 210 42 21 wew. 26

BEZPIECZNA ŚWIETLICA – WAŻNE INFORMACJE
1.    Świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w godzinach swojej pracy, czyli od godz. 6:30 do godz. 16:30.
2.    Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.
3.    Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.
4.    W momencie odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców lub upoważnione osoby nie ma możliwości przedłużenia czasu przebywania w świetlicy.
5.    Dziecko odebrane ze świetlicy nie może być przyprowadzone ponownie w danym dniu.
6.    Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycieli świetlicy okazać go.
7.    Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
8.    Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zdeklarowanych przez rodziców/prawnych opiekunów, najpóźniej do godziny 16:30.
9.    Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
10.    Wszelkie losowe zmiany w sposobie odbierania dziecka lub samodzielnego wyjścia wymagają formy pisemnej (wiadomość w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie korespondencji).
11.    W przypadku potrzeby samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu (jeżeli nie ma zgody w karcie zgłoszeniowej) potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście (poprzez dziennik elektroniczny lub zeszyt korespondencji) z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.  Nie ma możliwości wypuszczenia dziecka ze świetlicy szkolnej po informacji telefonicznej.
12.    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
13.    W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
14.    W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmuję decyzję, co do dalszej procedury postępowania.
15.    Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ ŚWIETLICY

„KLIKNIJ W GRAFIKĘ”