Projekt edukacyjny z okazji 150 rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 1969 – 1907Kontakt ze sztuką jest ważnym sposobem rozwoju wrażliwości estetycznej i moralnej. Wraz z tymi dyspozycjami kształtuje się także wyobraźnia, która pomaga w aktywnym i twórczym podejściu do życia. System edukacji może wykorzystać dwie drogi prowadzące do rozwoju wyobraźni przez sztukę, są to: bezpośredni kontakt  z wartościami dzieła i własna działalność artystyczna ( J. Górniewicz,1989)

WSTĘP:

Działalność artystyczna Stanisława Wyspiańskiego jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk w dziejach kultury naszego kraju. Warto zapoznać uczniów z tak wybitną postacią. Był twórcą działającym na wielu polach kultury, co pozwoli podczas zajęć związanych z jego osobą zapoznać dzieci z wielopłaszczyznowością sztuki. Był autorem wspaniałych prac malarskich, witraży, dekoracji teatralnych, dzieł literackich.

CELE:

 1. Przybliżenie uczniom sylwetki i dokonań Stanisława Wyspiańskiego.
 2. Poznanie miejsc w Krakowie związanych z osobą S. Wyspiańskiego.
 3. Umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu ze sztuką i jej twórcami.
 4. Promowanie talentów poprzez udział w zajęciach artystycznych i konkursach.
 5. Kształtowanie postawy świadomego uczestnika i odbiorcy sztuki.

ADRESAT PROJEKTU: uczniowie klas I-VIII

CZAS TRWANIA PROJEKTU: III 2019 – IV 2019

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO REALIZACJI PROJEKTU

UCZEŃ:

 • Zna najważniejsze fakty z życia artysty.
 • Potrafi rozpoznać różnorodną twórczość Wyspiańskiego i czerpać z niej inspirację.
 • Zna zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie, zna witraże z kościoła oo. Franciszkanów.
 • Rozpoznaje zabytki Krakowa oraz miejsca związane z osobą S. Wyspiańskiego.
 • Czyta mapę i plan miasta.
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę w twórczości plastycznej i komputerowej.
 • Świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym.

 HARMONOGRAM ZADAŃ

Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialni
1. Konkurs plastyczny „Magiczne witraże Stanisława Wyspiańskiego” III 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

2. Warsztaty plastyczne –„Jak zrobić papierowy witraż?”     III 2019 B. Czernecka
3. Wykonanie wystawy dotyczącej twórczości Stanisława Wyspiańskiego na szkolnym korytarzu III-IV 2019 B. Czernecka D. Gawlik
4. Konkurs „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego – prezentacja multimedialna” III 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

5. Turniej wiedzy o S. Wyspiańskim połączony z prezentacją prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnych wykonanych podczas realizacji projektu IV 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

6. Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego -interaktywna wycieczka połączona z lekcją muzealną „Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim” IV 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

7. Moje wspomnienia z wycieczki – prezentacja fotografii po wycieczce IV 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

Klasy VII

8. Lekcje plastyki, wychowawcze, zajęcia kreatywne skorelowanie z treściami projektu zgodne z planami nauczania   IV 2019 nauczyciele, wychowawcy
9. Podsumowanie projektu IV 2019 D. Gawlik

B. Czernecka

Klasy VII

EWALUACJA:

 1. Konkursy wiedzy i umiejętności
 2. Gazetki i prezentacje
 3. Informacje na szkolnej stronie internetowej
 4. Wystawy twórczości

scenariusze:

Tworzymy z Wyspiańskim

dla klas I-III

Witraż

Konkurs Plastyczny