Rada Rodziców

Przewodniczący:
Marta Mejsak
Z-ca przewodniczącego:
Monika Rąba
Skarbnik:
Danuta Zimnol
Sekretarz:
Magdalena Kitel-Frydel

 

KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW
mail: radarodzicowsp18@pze-pszczyna.pl

 

NUMER RACHUNKU PODSTAWOWEGO:
02 1600 1462 1843 8010 0000 0001
BNP Paribas Bank o/Pszczyna
 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  RADY RODZICÓW

 ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. WPŁYWY PLAN WYKONANIE %
1 Od rodziców wg zadeklarowanych składek 8 000,00 5 686,00 71
2 Wpływy z imprez 7 000,00 4 221,30 60
3 Inne wpłaty 2 500,00 1 717,20 69
4 Saldo z ubiegłego roku 12 827,47 12 827,47  
  WPŁYWY RAZEM: 30 327,47 24 451,97  
  WYDATKI      
1 Pomoc dzieciom 8 500,00 8 033,07 95
a) Transport na zawody   5 666,60  
b) Wczesne wspomaganie   361,80  
c) Konkursy   2 004,67  
2 Koszty imprez dla dzieci 3 500,00 4 317,73 123
a) Bal karnawałowy, Dzień Dziecka   1 099,18  
b) Uroczystości okazjonalne, koncert świąteczny   662,33  
c) Nagrody książkowe   2 556,22  
3 Pomoc materialna na rzecz placówki 6 500,00 4 619,22 71
a) Zakup tacek do szafek w szatni   500.00  
b) Zakup stojaków na rowery   2 460.00  
c) Zakup sprzętu komputerowego   172.00  
d) Zakup balonów, ulotek na promocję szkoły   235.00  
e) Zakup materiałów na dekorację   94,82  
f) Wejściówka na lodowisko   20.00  
g) 20% ze składek na fundusz klasowy   1 137,20  
4 Koszty administracyjno – biurowe 200,00 108,50 54
a) Opłaty i prowizje bankowe   108,50  
b) Materiały biurowe   0,00  
5 Inne wydatki 2 000,00 1 314,19 66
a) Dzień Nauczyciela, rozpoczęcie i zakończenie roku   1 314,19  
6 Wydatki nie objęte planem (rezerwa) 9 627,47    
  WYDATKI RAZEM: 30 327,47 18 392,71  
  POZOSTAŁOŚĆ FUNDUSZU:      
a) Gotówka   645,90  
b) Środki bankowe   5 413,36  
  RAZEM:   6 059,26  

 

_______________________________________________________________________________