Rada Rodziców

Przewodniczący:
Marta Mejsak
Z-ca przewodniczącego:
Agnieszka Kalka
Skarbnik:
Katarzyna Pławecka
Sekretarz:
Aleksandra Ryszczyk
KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW
mail: radarodzicowsp18@pze-pszczyna.pl
NUMER RACHUNKU PODSTAWOWEGO:
02 1600 1462 1843 8010 0000 0001
BNP Paribas Bank o/Pszczyna

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  RADY RODZICÓW

 ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. WPŁYWY PLAN WYKONANIE %
1 Od rodziców wg zadeklarowanych składek 8 000,00 5 686,00 71
2 Wpływy z imprez 7 000,00 4 221,30 60
3 Inne wpłaty 2 500,00 1 717,20 69
4 Saldo z ubiegłego roku 12 827,47 12 827,47
WPŁYWY RAZEM: 30 327,47 24 451,97  
WYDATKI
1 Pomoc dzieciom 8 500,00 8 033,07 95
a) Transport na zawody 5 666,60
b) Wczesne wspomaganie 361,80
c) Konkursy 2 004,67
2 Koszty imprez dla dzieci 3 500,00 4 317,73 123
a) Bal karnawałowy, Dzień Dziecka 1 099,18
b) Uroczystości okazjonalne, koncert świąteczny 662,33
c) Nagrody książkowe 2 556,22
3 Pomoc materialna na rzecz placówki 6 500,00 4 619,22 71
a) Zakup tacek do szafek w szatni 500.00
b) Zakup stojaków na rowery 2 460.00
c) Zakup sprzętu komputerowego 172.00
d) Zakup balonów, ulotek na promocję szkoły 235.00
e) Zakup materiałów na dekorację 94,82
f) Wejściówka na lodowisko 20.00
g) 20% ze składek na fundusz klasowy 1 137,20
4 Koszty administracyjno – biurowe 200,00 108,50 54
a) Opłaty i prowizje bankowe 108,50
b) Materiały biurowe 0,00
5 Inne wydatki 2 000,00 1 314,19 66
a) Dzień Nauczyciela, rozpoczęcie i zakończenie roku 1 314,19
6 Wydatki nie objęte planem (rezerwa) 9 627,47
WYDATKI RAZEM: 30 327,47 18 392,71  
POZOSTAŁOŚĆ FUNDUSZU:
a) Gotówka 645,90
b) Środki bankowe 5 413,36
RAZEM: 6 059,26  

_______________________________________________________________________________