Eko- Edu – Frajda

W roku szkolnym 2022/23 realizowano projekt edukacyjny Fundacji Orlen Moje Miejsce na Ziemi: „Eko- Edu- Frajda” – finansowany ze środków fundacji.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące działania:

 1. Został opracowany projekt ekologicznego ogrodu we współpracy ze społecznością lokalną.
 2. Ogłoszono w formie plakatów (realizacja ze środków finansowych Fundacja Orlen) i zrealizowano konkurs na budkę lęgową. Następnie wyłoniono laureatów i zawieszono budki na drzewach w szkolnym ogrodzie.
 3. Zrealizowano budowę domków dla owadów po wcześniejszym pozyskaniu materiałów oraz zamieszczono je w szkolnym ogrodzie.
 4. Zainstalowano kody QR i stworzono zakładkę internetową na stronie szkoły (realizacja ze środków finansowych Fundacja Orlen).
 5. Zakupiono i zamontowano eko- fabrykę, czyli łapacza wody deszczowej (realizacja ze środków finansowych Fundacja Orlen).
 6. Zakupiono i zamontowano stoły edukacyjne (realizacja ze środków finansowych Fundacja Orlen).
 7. W trakcie festynu szkolnego zorganizowano sąsiedzką wymianę sadzonek wśród społeczności lokalnej, podczas której rozdano mieszkańcom ulotki informacyjne.
 8. Wykonano prace porządkowe i sadzono rośliny w ogrodzie.
 9. Podsumowano projekt.
 10. Przeprowadzono zajęcia ekologiczno- przyrodnicze w ogrodzie.
 11. Stworzono film edukacyjny ukazujący realizację projektu.

 Projekt odpowiada na aktualne potrzeby związane z ochroną środowiska głównie poprzez zdobywanie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, ale także na potrzebę integracji osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym – ekologiczny eksperyment bez barier. Dodatkowe wyposażenie w powstającym już ogrodzie edukacyjno-sensorycznym pomaga
w rozbudzeniu ciekawości dzieci otaczającym światem przyrody, prowadzeniem obserwacji, wyciąganiem trafnych wniosków przeprowadzeniem doświadczeń
i eksperymentów. Modernizacja ogrodu pozwoliła uczniom na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem instrukcji i procedur badawczych oraz przygotowała ich do samodzielnego zdobywania wiedzy
i poszukiwania interesujących informacji, rozwinęła i upowszechniła wiedzę ekologiczno – przyrodniczą. Projekt miał na celu wspieranie nauczycieli
w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy, wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących uczniów w procesie edukacyjnym.

Dzięki nowoczesnej technologii i możliwości, jaką daje nam skan kodu QR – wygodny sposób odczytu informacji w każdym miejscu i czasie, uczniowie poszerzali   swoją wiedzę na temat ekologii, życia ptaków i owadów oraz obiegu wody pozyskiwanej z deszczówki. Szkoła stawia na wdrażanie do samodzielności swoich podopiecznych i promuje innowacje edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, połączonych z ekologicznym otoczeniem i wątkiem przyrodniczym.
W naszej szkole jest około 420 uczniów. Wielu z nich potrzebuje dodatkowego wsparcia edukacyjnego poprzez zajęcia w środowisku naturalnym. Realizowane cele edukacyjne zapoznały uczniów z pracą w środowisku naturalnym jakim jest ogród, poznali cykle życiowe ptaków, owadów oraz roślin, posadzili różne gatunki ziół i roślin użytkowych. W projekcie zrealizowane zostały zajęcia z hortiterapii, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, a w tym osób ze spektrum autyzmu borykającymi się
z entomofobią – lękiem przed owadami. Stworzenie przestrzeni przyrodniczej
w ramach projektu pozwoliło wykorzystać naturę w celu odprężenia, regulacji swojego rytmu, zebrania nowych sił w niekorzystnych stanach napięcia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Przeżywane emocje: lęk, strach, złość, gniew oraz hałas w konsekwencji wywierają negatywny wpływ na ich rozwój. Problemy
z samoregulacją mają charakter ekspresyjny w zamkniętych klasach lekcyjnych.
Stąd też potrzeba zajęć edukacyjnych i terapeutycznych na świeżym powietrzu.

 Dzięki realizacji projektu szkoła zyskała m.in. innowacyjne przygotowanie uczniów do egzaminów, sprawdzianów czy konkursów. Uczniowie nabyli umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków poprzez zajęcia praktyczne w środowisku ekologiczno – naturalnym.

Efekty rzeczowe, to z kolei zakup wszystkich zaplanowanych urządzeń takich jak: stoły edukacyjne, system gromadzenia deszczówki posłuży do utrwalania zdobytych przez uczniów wiadomości, umiejętności i pożądanych zachowań ekologicznych.

Efekty ekologiczne jakie udało się uzyskać dzięki realizacji projektu, to głównie uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska; poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy oraz wzajemnej zależności między nimi a środowiskiem; dzięki Eko – fabryce uczniowie nabyli  umiejętności właściwego gospodarowania wodą pozyskaną z deszczówki;
Domki dla owadów – wprowadzenie schronienia dla owadów na terenie ogródka przyszkolnego podniosło  jego atrakcyjność oraz uzupełniło  ekosystem o liczne owady zapylające okoliczne rośliny. Roślinność otaczająca naszą zieloną szkołę potrzebuje tych pracowitych owadów, aby w pełni się rozwinąć.  Do budowy domków materiał został pozyskany z odzysku, przyniesiony ze spacerów i wycieczek szkolnych co wzbudziło w uczniach kreatywność i samodzielność.
Budki lęgowe dla ptaków zamontowane na drzewach w szkolnym ogrodzie
– to zastępcze miejsce rozrodcze, które zastępuje im naturalne miejsce gniazdowe.
W budce lęgowej ptaki mogą bezpiecznie wychowywać swoje pisklęta. Budki lęgowe, to najprostszy i najskuteczniejszy sposób ich aktywnej ochrony, aby zwiększyć ich populację.  

Efekty edukacyjne jakie udało się osiągnąć poprzez udział w projekcie to rozwijanie poczucia własnej odpowiedzialności, bycie aktywnym we własnym środowisku, samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez obserwację i realizację lekcji przyrody. Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka
to dodatkowe efekty pracy edukacyjnej.

Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska przez uczniów szkoły było największym naszym sukcesem.