RODO

Inspektor Ochrony Danych 
Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji,
ul. Zdrojowa 4,
email: iod@pze-pszczyna.pl,
tel. (32) 212-85-60

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Księżycowej 25 reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).     

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. Podstawą przetwarzania są:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej ( U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

– dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

– sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

– usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

– ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 6 w Pszczynie reprezentowana przez Dyrektora Danutę Kuś.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
 3. (32) 212-85-60.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z 108 a ustawy Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.).
 5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: korytarze szkolne- parter, I piętro, II piętro, hol, wejścia do szkoły, szatnia.
 6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 Po upływie tego okresu dane są usuwane.
 8. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.