REKRUTACJA

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  W PSZCZYNIE

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

sp-pszczyna.nabory.pl


W dniach od 15 marca do 21 kwietnia 2022 r. godz. 20:00 trwają zapisy do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie.

Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) są obowiązani do:

  1. zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej
  2. poinformowania, w terminie do 30 września 2022 r., dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego za granicą.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Od 15.03.2022 r. godz. 8:00 do 21.04.2022 r. godz. 20:00 – rejestracja zgłoszenia w systemie  sp-pszczyna.nabory.pl

Od 15.03.2022 r. godz. 8:00 do 22.04.2022 r. godz. 15:00 – złożenie w sekretariacie szkoły podpisanego zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pszczynie podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie do 22 kwietnia godz. 20:00. Rodzice rejestrują wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji.

Od 15.03.2022 r. godz. 8:00 do 21.04.2022 r. godz. 20:00 – rejestracja wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w systemie  sp-pszczyna.nabory.pl

Od 15.03.2022 r. godz. 8:00 do 21.04.2022 r. godz. 15:00 – złożenie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

29 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 4 maja do 9 maja 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

12 maja 2022 r.  o godz. 13:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:

od 12 maja 2022 r. – w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkole podstawowej:

7 czerwca 2022 r. godz. 15:00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Od 08.06.2022 r. godz. 8:00 do 14.06.2022 r. godz. 20:00 – rejestracja wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w systemie sp-pszczyna.nabory.pl

Od 08.06.2022 r. godz. 8:00 do 22.04.2022 r. godz. 15:00 – złożenie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 czerwca 2022 r. godz. 13:00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21 czerwca godz. 13.00 do 24 czerwca 2022 r. godz. 15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

28 czerwca 2022 r. godz. 13:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 28 czerwca 2022 r. – procedura odwoławcza

31 sierpnia 2022 r. – opublikowanie wykazu wolnych miejsc