PEDAGOG SZKOLNY / SPECJALNY

PEDAGOG SZKOLNY:

*******************************************************

–    Udzielają uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

–    Prowadzą prelekcje, warsztaty dla rodziców, nauczycieli.

–    Podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

–    Rozpoznają potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia i umożliwiają ich zaspokajanie.

–    Prowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami.

–    Podejmują działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły i  wspierają nauczycieli w tym zakresie.

–    Wspierają rodziców i nauczycieli w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, umożliwiają im rozwijanie umiejętności wychowawczych.

–    Prowadzą terapię indywidualną.

–    Kierują na specjalistyczne badania obejmujące pogłębioną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną.

–    Diagnozują trudności w nauce, trudności adaptacyjne, wychowawcze, problemy osobiste.

–    Współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

*******************************************************

PEDAGOG SZKOLNY REALIZUJĄ SWOJE ZADANIA POPRZEZ:

–    indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami;

–    spotkania z zespołami klasowymi;

–    warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców;

–    prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych.

JEŚLI:

–    CZUJESZ, ŻE NIKT CIĘ NIE ROZUMIE.

–    JESTEŚ SAMOTNY(A).

–    NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM.

–    NIE WIESZ, JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z RÓWIEŚNIKAMI

–    POTRZEBUJESZ PORADY ZWIĄZANEJ Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA

–    MASZ PROBLEMY OSOBISTE I RODZINNE.

–    ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.

–    CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOJĄ RADOŚCIĄ, SUKCESEM.

–    CHCIAŁ(A)BYŚ POMÓC INNYM, ALE NIE WIESZ, W JAKI SPOSÓB TO ZROBIĆ.

–    MASZ CIEKAWE POMYSŁY, O KTÓRYCH CHCIAŁ(A)BYŚ POROZMAWIAĆ

*******************************************************

ODWIEDŹ NAS W GABINECIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYM – WYSŁUCHAMY CIĘ I POSTARAMY SIĘ POMÓC.

*******************************************************

PEDAGOG SZKOLNY / PEDAGOG SPECJALNY

mgr Aleksander Byrski ( Sala nr 5 )

Poniedziałek 8:00 – 16:30

16:00 – 16:30 Konsultacje dla rodziców

Wtorek 8:00 – 14:35

Środa 11:30 – 14:35

Czwartek 8:00 – 14:00

Piątek 8:00 – 14:00

11:00 – 11:30 Konsultacje dla uczniów

*******************************************************