Kategoria: Wiadomości

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 2021

23 lutego, 2021 2:43 pm Opublikowany przez :

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Organizowane są akcje informacyjne m.in. przez Fundację Itaka.

ANTYDEPRESYJNY TELEFON

działa przez cały tydzień: 22-26 luty 2021!

W ramach rozpoczętej 15 edycji naszej kampanii społecznej, rozszerzamy działanie Antydepresyjnego Telefonu Forum Przeciw Depresji

na cały tydzień 22-26 luty 2021! Telefon czynny od 17:00 do 19:00.

Zapraszamy na konsultacje z naszym specjalistą.

Warto zadzwonić!

przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra koszt połączenia jest równy stawce dla numerów stacjonarnych Twojego operatora udzielane porady są bezpłatne telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich skutecznie pomogliśmy już wielu osobom z depresją!

Zasady telefonu antydepresyjnego

jest do Twojej dyspozycji w środy i czwartki od 17.00 do 19.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) obowiązuje kolejność połączeń kontakt z nami nie wymaga podawania ŻADNYCH danych osobowych rozmowa telefoniczna nie zastępuje wizyty u lekarza specjalisty przez telefon nie ma możliwość przepisania leków.

UWAGA !!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie w ramach wsparcia rodziców i uczniów uruchomiła od stycznia w sprawach pilnych / kryzysu psychologicznego specjalny telefon. Prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 502-644-363.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ROK SZKOLNY 2020/2021

17 lutego, 2021 3:43 pm Opublikowany przez :

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

· określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

· zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

· uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;

· uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;

· uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – “zwolniony” lub “zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. “100%” (wynik procentowy) oraz “100” (wynik na skali centylowej).

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego,

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki,

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Terminy dodatkowe egzaminów:

16.06.2021 godzina 09.00 – język polski;

17.06.2021 godzina 09.00 – matematyka;

18.06.2021 godzina 09.00 – język nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

WAŻNE TERMINY

Do 25 lutego 2021 Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do 11 maja 2021

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

***

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

***

· Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

· do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

· w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

· członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;

· w przypadku:

· stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

· zakłócania przebiegu egzaminu, lub

· wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

· podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:

· rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,

· wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

· wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,

· zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

· po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

· udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,

· korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,

· korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,

· skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

· w terminie głównym – koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;

· w terminie dodatkowym – uzyskaniem wyniku “0%” z tego przedmiotu.

Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem:

www.cke.edu.pl

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

· uczniowie niepełnosprawni;

· uczniowie niedostosowani społecznie;

· uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;

· osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych;

przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły). Związane z tym działania najczęściej jednak spoczywają na pedagogu szkolnym. W związku z tym, powinien on bardzo dobrze znać obowiązujące procedury.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

***

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Sukcesy naszych uczniów w konkursie „ŚWIETLIK”

13 lutego, 2021 12:14 pm Opublikowany przez :

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Wielu z nich osiągnęło duży sukces.

Mikołaj Bartosz z klasy 4a rozwiązał poprawnie wszystkie zadania  i zdobył NAGRODĘ GŁÓWNĄ  oraz tytuł Laureata I stopnia.

Świetnie poradziła sobie także Zuzanna Grucka z klasy 5a, która również zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ i tytuł Laureata I stopnia.

Prócz tego, uczniowie: Martyna Ferens i Igor Kondzielnik z 5a oraz Dorota Miklewska z 8c zdobyli WYRÓŻNIENIE.

Wszystkim serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku i dziękujemy za udział w konkursie, również tym, którym powiodło się nieco gorzej.

Konkurs „Świetlik” przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8 i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zadania zawierające treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia). Prócz tego znajdują się tu pytania dotyczące doświadczeń, które wcześniej trzeba wykonać. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany jest zestaw eksperymentów i inny test.

Mimo, że konkurs nie należy do łatwych i trzeba tu wykazać się rozległą wiedzą z wielu dziedzin, od lat cieszy się wśród naszych uczniów dużym powodzeniem.

Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji!

9. lutego 2021 jest Dniem Bezpieczeństwa w Internecie.

5 lutego, 2021 12:14 pm Opublikowany przez :

Dzień dobry,

Jak co roku, chcemy się włączyć w światowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku przypada on 9 lutego, dlatego proponujemy wychowawcom o przeprowadzenie w miesiącu lutym dowolnej lekcji wychowawczej związanej z tym tematem.

Materiały znajdziecie Państwo na stronie Dnia Bezpiecznego Internetu 2021:

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl


Pakiety edukacyjne dla różnych grup wiekowych: 

https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html


Materiały można wykorzystać również na lekcjach różnych przedmiotów i na innych zajęciach.

Ponadto zachęcamy do udziału w konferencji Asy Internetu:


https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/konferencja-as%C3%B3w-program.pdf


link do rejestracji: 

https://meeting15.com/pl/join-event/fundacja-szkola-z-klasa-i-google-konferencja-asow-internetu/1546

Szanowni Rodzice,

Jak roku, chcemy się włączyć w światowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

Z tej okazji i w tym szczególnym czasie, kiedy komputer z dostępem do internetu stał się codziennym

i podstawowym narzędziem ucznia, pragniemy podzielić się z Państwem kompendium na temat

 „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”. Zachęcamy do lektury:

kompendium2019.pdf (saferinternet.pl)

Ponadto zachęcamy do udziału w konferencji Asy Internetu:

konferencja asów program (szkolazklasa.org.pl)

9. lutego 2021 jest Dniem Bezpieczeństwa w Internecie.

(WAŻNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI)

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.: „Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa w sieci?”, które poprowadzi dr Joanna Zabłocka-Skorek.

Webinarium odbędzie się 8 lutego w poniedziałek o godz. 19:00 i dedykowane jest przede wszystkim nauczycielom uczącym w szkole podstawowej.

Kliknij „Wezmę udział”, a wtedy Facebook przypomni Ci o spotkaniu.

Podczas webinarium będzie możliwość nabycia materiałów dydaktycznych wraz z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu.

Temat webinaru związany jest z obchodzonym 09 lutego 2021 Dniem Bezpiecznego Internetu.

Internet i aplikacje mobilne są w naszym życiu tak powszechne, że weszły nam w codzienny nawyk niemal tak samo, jak chociażby szczotkowanie zębów! Uczniowie korzystają z dóbr techniki w celu zdobywania informacji, w nauce, a także w celach rozrywkowych. Warto zadbać o to, aby korzystanie z sieci było dla uczniów bezpieczne. Kiedy sieć może stać się dla nich zagrożeniem? Jak uczyć ich poruszania się bezpiecznie w Internecie, unikając nieprzyjemności i nadużyć? M.in. o tym będzie mówić dr Joanna Zabłocka-Skorek, której szkolenia cieszą się ogromną popularnością i przyciągają tysiące uczestników.

Webinarium jest kolejnym z cyklu spotkań dotyczącym kursu online pt.: „Szkoła po pandemii czyli jak wrócić do normalności”, który rozpoczyna się 10 lutego.

Aby ZAPISAĆ się na webinarium prosimy o kliknięcie w link poniżej:

https://tiny.pl/rjdkq

Po rejestracji, na adres mailowy podany w formularzu zapisu, zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca, zawierająca link do wejścia na webinarium – użyj go tuż przed rozpoczęciem spotkania.

UWAGA: czasami nasza wiadomość mailowa jest blokowana i nie trafia do głównego folderu wiadomości w skrzynce mailowej.

W takim przypadku należy sprawdzić:

-zakładkę/folder SPAM -zakładkę/folder OFERTY -zakładkę/folder POWIADOMIENIA -zakładkę/folder NEWSLETTERY

LINK DO FB : https://www.facebook.com/events/1043931729436224/

LEKCJE NA TEMAT BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

KLASY I – III

Internet i aplikacje mobilne są w naszym życiu tak powszechne, że weszły nam w codzienny nawyk niemal tak samo, jak chociażby szczotkowanie zębów! Korzystamy z dóbr techniki w celu zdobywania informacji, w nauce, w rozwiązywaniu wątpliwych kwestii przy odrabianiu zadań domowych. Używamy Internetu do rozrywki! Gdzie jednak tkwi delikatna granica bezpieczeństwa dzieci w Internecie? Kiedy sieć może stać się dla nas zagrożeniem? Jak poruszać się bezpiecznie w sieci, unikając nieprzyjemności i nadużycia? Co to jest NETYKIETA? Na te i podobne pytania odpowie dr Joanna Zabłocka-Skorek, nasza ulubiona prelegentka KinoSzkoła! Serdecznie zapraszamy Uczniów klas I-III wraz z Nauczycielami, już 9.02.2021 o godzinie 9:45

https://www.facebook.com/KinoSzko%C5%82a-247921531918002/

KLASY IV – VI

Internet i aplikacje mobilne są w naszym życiu tak powszechne, że weszły nam w codzienny nawyk niemal tak samo, jak chociażby szczotkowanie zębów! Korzystamy z dóbr techniki w celu zdobywania informacji, w nauce, w rozwiązywaniu wątpliwych kwestii przy odrabianiu zadań domowych. Używamy Internetu do rozrywki! Gdzie jednak tkwi delikatna granica bezpieczeństwa dzieci w Internecie? Kiedy sieć może stać się dla nas zagrożeniem? Jak poruszać się bezpiecznie w sieci, unikając nieprzyjemności i nadużycia? Co to jest NETYKIETA? Na te i podobne pytania odpowie dr Joanna Zabłocka-Skorek, nasza ulubiona prelegentka KinoSzkoła! Serdecznie zapraszamy Uczniów klas IV-VI wraz z Nauczycielami, już 9.02.2021 o godzinie 11:00

https://www.facebook.com/KinoSzko%C5%82a-247921531918002/

W razie pytań proszę o kontakt: Ewelina Migalska i Aleksander Byrski pedagog szkolny

Ważne terminy rekrutacyjne dla klas VIII

1 lutego, 2021 4:42 pm Opublikowany przez :

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy
postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na
rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

pomocne linki:

Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://dokumenty.mein.gov.pl/4fb53739-b4d1-46d5-be56-47f1314b7ca3/20210128_terminypostepowaniarekrutacyjnegonarokszkolny20212022.docx

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

22 stycznia, 2021 3:53 pm Opublikowany przez :

Organizator krajowy pragnie przeprowadzić Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny w formie tradycyjnej 18 marca 2021 r.

UWAGA!
Organizator regionalny przesłał wiadomość, że w związku z problemami związanymi z epidemią terminy zgłoszeń i wpłat ulegają wydłużeniu.

W związku z tym, zgody wraz z pieniędzmi można jeszcze dostarczyć do sekretariatu- do czwartku 4.02.2021
.

/Jeżeli przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej będzie niemożliwe, to zostanie on przeprowadzony za pośrednictwem Internetu./

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu Kangur dostępnym na stronie: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Konkurs Kangur jest konkursem odpłatnym. Koszt uczestnictwa wynosi 10 złotych. Jeżeli Państwa dziecko chce wziąć udział w konkursie, to proszę dostarczyć pieniądze i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kopercie do sekretariatu (w godzinach jego pracy) w dniach 25, 26 lub 27 stycznia.

Link do oświadczenia:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Każdy z uczestników tegorocznego konkursu Kangur Matematyczny otrzyma jeden z wariantów układanki przestrzennej w formie breloczka.

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2021.pdf

szkolny koordynator konkursu

Barbara Fojcik

AKCJA „GROSIK DLA FILIPKA”

19 stycznia, 2021 2:55 pm Opublikowany przez :

Szkoły działające na terenie gminy Pszczyna dołączają do akcji „Grosik dla Filipka”.

Wśród placówek znalazła się nasza szkoła.

Akcja polega na zbieraniu grosików na leczenie Filipka Cholewy, który jest chory na rdzeniowy zanik mięśni – SMA1. SMA to choroba genetyczna, która powoduje osłabienie mięśni – od tych odpowiedzialnych za poruszanie rozpoczynając, na tych, które pilnują oddychania i bicia serca kończąc.

Więcej informacji o SMA oraz celu zbiórki umieszczono na stronie portalu SiePomaga: https://www.siepomaga.pl/filip-sma

Miejsce zbiórki: szatnia SP6 w Pszczynie. Grosiki można wrzucać do pudełka oznaczonego plakatem zbiórki w godzinach pracy szkoły.

Pamiętajcie! Każdy grosz się liczy. Pomóżmy uzbierać fundusze na terapię genową.

Zachęcamy Was pomocy !

Samorząd Uczniowski.

„Zdrowo Jemy ze Szkołą na Widelcu”

30 grudnia, 2020 10:22 pm Opublikowany przez :

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. J. Twardowskiego bierze udział w Programie „Zdrowo Jemy ze Szkołą na Widelcu”
Koordynatorem Programu w szkole jest p. Izabela Dyrda.

Fundacja przesłała życzenia świąteczne dla uczestników Programu.

Nasze życzenia świąteczne nie są zwyczajne, tak jak i wyjątkowi są wszyscy uczestnicy i przyjaciele programu Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu. Dla każdego z nas ważny jest świat smaków i doznań kulinarnych.  

SMACZNE ŻYCZENIA DLA RODZICÓW
W tym roku zdecydowanie dużo częściej komunikujecie się
z rodzicami online. Może uda się Wam wykorzystać ten kanał komunikacji i przekażecie rodzicom, wraz z życzeniami,  nasze inspiracje kulinarne, które można znaleźć
w strefie im dedykowanej. Kulinarne przygody w kuchni to dobry pomysł na spędzenie tegorocznych ferii. Oderwanie się od monitorów.

Artykuły. Przepisy. Porady. Wiedza
w pigułce. Dla rodziców.
https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/dla-rodzicow/
Polecamy też nowy artykuł, dlaczego wspólne gotowanie jest ważne.
https://www.szkolanawidelcu.pl/warto_wiedziec/wspolne-gotowanie/
MARCHWIAN CZEKA NA DZIECI
NA YOUTUBE
Przypominamy, że Marchwian czeka na dzieci na naszym kanale na Youtube. Dzieci i rodzice więcej korzystają w obecnych czasach z tej platformy, warto aby oglądane treści miały też walory edukacyjne. Z naszym Marchwianem dzieci  dobrze się bawią  i dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy związanych z edukacją kulinarną. 

Odc. 1 Piramida zdrowego żywienia | Ula Somow | Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu – YouTube

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY CZEKAJĄ
NA NASZEJ STRONIE I NA KANALE YOUTUBE.  
https://www.szkolanawidelcu.pl/recipe/trufle-bakaliowe/

https://youtu.be/KxMRc-OLQaU

https://youtu.be/0bWRkOViNlk

MĄDRE ZAKUPY
Czas przedświąteczny to duża ilość zakupów. Polecamy skorzystać z okazji i przed feriami wysłać dzieciom Karty pracy, które pomogą im i ich rodzicom dokonywać zakupów w sposób racjonalny.

Może taka inspiracyjna lista zakupów od Marchwiana będzie pomocna?
NIE ZAPOMINAJMY O RUCHU
W czasie przerwy świątecznej i ferii nie zapominajmy o ruchu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła właśnie nowe wytyczne dotyczące tego, ile  i jakiego rodzaju aktywność fizyczną powinny uprawiać dzieci, młodzież i dorośli. 
https://www.szkolanawidelcu.pl/warto_wiedziec/nowe-zalecenia-who-dotyczace-aktywnosci-fizycznej/